Vastuullisuus

Vastuullisuus on SOLin dna:ssa. Haluamme mahdollistaa työssä oppimisen, uralla etenemisen ja sopeuttamisen Suomalaiseen yhteiskuntaan. Sosiaalinen vastuullisuus on tärkeä osa arjen vastuullisuutta. Teemme parhaamme luonnon monimuotoisuuden säilymiseksi ja paremman tulevaisuuden eteen. Me yhdessä voimme vaikuttaa, meitä on jo 13 144 solilaista. Tehdään yhdessä hyvää!

Hyvien tekojen säteet

Sosiaalinen vastuullisuus

SOLissa tavoitteena on turvallinen työ, työntekijöiden terveyden edistäminen ja työkyvyn säilyttäminen mahdollisimman pitkään sekä hyvä työilmapiiri. Lähiesimiesten rooli on työhyvinvoinnissa hyvin tärkeä ja he saavat jatkuvaa työhyvinvointikoulutusta. Panostamme myös vahvasti työturvallisuuteen, turvattomuushavainnot rekisteröidään ja ennaltaehkäisevään työhön panostetaan mm. riskikartoituksia tekemällä.

Olemme monen nuoren ja ulkomaalaistaustaisen ensimmäinen työpaikka. Perehdytyksen avulla mahdollistamme sulautumisen suomalaiseen työkulttuuriin. Kansainvälisen rekrytoinnin kautta autamme ulkomaalaisia löytämään työpaikan ja asunnon sekä avustamme kaikessa maahanmuuton liittyvässä byrokratiassa.

Henkilöstön hyvinvointi ja työturvallisuus

SOL Life jatkuvan välittämisen -mallin mukaisella toiminnalla ja aktiivisen esimiestyön avulla olemme SOLissa saavuttaneet hyviä tuloksia.  Työhyvinvointi ja työilmapiiri on on hyvällä tasolla ja kiinnitämme erityistä huomiota työturvallisuuteen.  Välittämisen malli näkyy myös sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkemenojen vähentymisenä.

Työpaikan ilmapiiriä mitataan säännöllisesti Ilopuntari -kyselyllä, jonka tuloksia esimiehet käyttävät toiminnan kehittämiseen yhdessä työntekijöiden kanssa. Ilopuntari-kyselyn tulokset ovat parantuneet vuosi vuodelta ja myös vastausprosentti on noussut.

Kiinnitämme erityistä huomiota työturvallisuuteen. Toimintamme perustuu OHSAS 18001 turvallisuusspesifikaatioon mukaiseen johtamis- ja ohjausjärjestelmään. Teemme aina asiakas- ja kohdekohtaiset riskikartoitukset ja huomioimme nämä perehdytyksessä. Käytössämme on sähköinen työturvallisuussovellus, jonka avulla voimme tehdä läheltä piti- raportoinnit. Tehtyjen havaintojen avulla kehitämme työturvallisuutta.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Vaalimme ja kehitämme kaikessa toiminnassaan tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Positiivisen ihmiskuvamme mukaisesti kohtelemme kaikkia työntekijöitä, asiakkaita ja kumppaneita aina hyvin. SOLissa emme hyväksy minkäänlaista syrjintää. Jokaisen SOLilaisen roolina on omalla toiminnalla kehittää tasa-arvoista ja yhdenvertaista SOLilaista kulttuuria. Otamme vastuuta omista toiminnoistamme – asenne on tärkeä.

Lupauksemme mukaisesti SOL on hiilineutraali yritys v. 2035 mennessä.

SOL on liittynyt Kauppakamarin ilmastositoumus -ohjelmaan vuoden 2021 aikana. Kaikki SOLin yhtiöt ovat tehneet yhtiökohtaiset suunnitelmat hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä.

SOL Henkilöstö- ja Logistiikkapalveluissa suurimmat päästöt aiheutuvat työmatkoista ja toimihenkilöiden liikematkustuksesta.